Ιστορία του Ιδρύματος

Το «Καρίπειο Ίδρυμα Μελετών Μακεδονίας – Θράκης» οφείλει την δημιουργία και ύπαρξή του στον κ. Αλέξανδρο Καρίπη του Αθανασίου και της Δάφνης, νευρολόγο – ψυχίατρο διεθνούς αναγνώρισης και μέγα εθνικό ευεργέτη – δωρητή, άτομο με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και ειδικά για τις πολύπαθες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Η βούληση δημιουργίας και ίδρυσης του «Καριπείου Ιδρύματος Μελετών Μακεδονίας – Θράκης» εκφράστηκε κατ’ αρχήν από τον κ. Αλέξανδρο Καρίπη με την σύνταξη του Οργανισμού του, που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 9.439/4-9-2001 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Φαρδή. Ο Οργανισμός του τροποποιήθηκε κατά τη βούληση του Ιδρυτή με την υπ’ αριθμ. 10279/5-7-2002 πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου. Η σύσταση του Ιδρύματος και ο Οργανισμός αυτού εγκρίθηκε με το από 27 Μαΐου 2003 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 793/19 Ιουνίου 2003, τεύχος δεύτερο.

Τέλος, με την εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την πραγματική λειτουργία του Ιδρύματος και προκειμένου να εξυπηρετηθεί η εύρυθμη λειτουργία και διοίκησή του και να καλυφθούν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο οι πολυποίκιλες ανάγκες του, ο Οργανισμός του τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 21235/31-05-2011 πράξη της ανωτέρω Συμβολαιογράφου.

Το «Καρίπειο Ίδρυμα Μελετών Μακεδονίας – Θράκης» διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών» και τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτού.